CONTACT

Beatrijsstraat 71,
3021RC Rotterdam
T +31 10 4768858
E info@sjoerddidden.nl

sinds 21 feb 2020 
is atelier Sjoerd Didden

gesloten


info@sjoerddidden.nl

google.nl/maps

BTWnummer: NL808643538B01

KvKnummer: 24261439

Leveringsvoorwaarden

Leveringsvoorwaarden Atelier Sjoerd Didden bv

Algemene voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten met Atelier Sjoerd Didden bv.
Van deze voorwaarden kan uitsluitend bij schriftelijke nadere overeenkomst worden afgeweken In de voorwaarden wordt onder zaken erstaan alle goederen, modellen, objecten en diensten die ten aanzien van Atelier Sjoerd Didden bv uitgevoerde werkzaamheden noodzakelijk zijn. Indien Atelier Sjoerd Didden bv gebonden is aan leveringsvoorwaarden van derden is de opdrachtgever van Atelier Sjoerd Didden bv hier eveneens aan gehouden. Atelier Sjoerd Didden bv is gerechtigd werkzaamheden uit te besteden aanderden zonder voorafgaand overleg met, dan wel toestemming van opdrachtgever.

Offertes
Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen. Indien opdrachtgever in geval van een offerte met een samengestelde prijsopgave slechts opdracht wenst te geven voor een gedeelte van de geoffreerde werkzaamheden wordt voor die opdracht een geheel nieuwe offerte en prijsopgave gedaan. Indien na een gevraagde offerte de opdracht uit blijft kunnen de kosten van de calculatie in rekening worden gebracht. Door ondertekening van de opdrachtbevestiging verklaart opdrachtgever zich accoord met deze voorwaarden en komt de overeenkomst tot stand. Alle offertes kunnen ten allen tijde zonder opgave van redenen en zonder dat daaruit enige aansprakelijkheid kan voortvloeien worden ingetrokken. (Nadere) afspraken of overeenkomsten met medewerkers van Atelier Sjoerd Didden bv, die geen procuratie hebben, binden Atelier Sjoerd Didden bv niet, voor zover niet schriftelijk bevestigd door Atelier Sjoerd Didden bv. Het door Atelier Sjoerd Didden bv bedongen honorarium of de bedongen kostprijs van huur of verkoop is exclusief BTW en af werkplaats, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Kosten van vervoer en verzending komen voor rekening en risico van de opdrachtgever.

Wijzigingen / meerwerk
De opdracht omvat alleen wat uitdrukkelijk in de opdrachtbevestiging is omschreven. Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht, van welke aard dan ook, op verzoek van opdrachtgever, die meer werkzaamheden of kosten met zich mee brengen dan overeengekomen worden als meerwerk extra in rekening gebracht. Opdrachtgever dient er rekening mee te houden dat een wijziging in de opdracht een andere leveringstijd met zich mee kan brengen waardoor hogere kosten berekend kunnen worden. In geval van gehele of gedeeltelijke intrekking van de opdracht na bevestiging blijft, anders dan na instemming van Atelier Sjoerd Didden b.v. het overeengekomen honorarium/kostprijs verschuldigd.

Auteursrechten
Indien een opdracht mede verveelvoudiging of reproductie van door interlectuele eigendoms rechten en/of andere rechten beschermde objecten of portretten behelst staat de opdrachtgever ervoor in dat geen ongeoorloofdeinbreuk op deze rechten wordt gemaakt en vrijwaart hij Atelier Sjoerd Didden bv tegen aanspraken van derden terzake. Het auteursrecht op de door Atelier Sjoerd Didden bv vervaardigde zaken berust bij Atelier Sjoerd Didden bv tenzij anders is overeengekomen

Reclame
Eventuele reclames moeten schriftelijk geschieden binnen 24 uur na inontvangstneming van de prestatie, zaken en / of diensten. Uitsluitend ten aanzien van gebreken die niet bij levering direct kunnen worden vastgesteld, geldt dat deze binnen 24 uur na constatering aan opdrachtgever dienen te worden gemeld, bij gebreken waarvan de staat van levering geacht wordt door opdrachtgever accoord te zijn bevonden. Opdrachtgever verwerkt het recht te reclameren naar aanleiding van een factuur wanneer hij na ontvangst van de factuur, deze zeven dagen zonder schriftelijk bezwaar heeft behouden. Gebreken bij een deel van het geleverde geven niet het recht tot afkeuring van de gehele geleverde partij. In geval van niet behoorlijke nakoming dient Atelier Sjoerd Didden bv in gebreke te worden gesteld en in de gelegenheid te worden gesteld alsnog na te komen. De aansprakelijkheid van Atelier Sjoerd Didden bv uit hoofde van enig overeengekomen levering van prestatie, zaken en / of diensten wegens niet behoorlijke nakoming is beperkt tot ten hoogste het overeengekomen factuurbedrag van deze leverantie, althans tot ten hoogste het daarvoor verschuldigde bedrag, respectievelijk ñbij levering in termijnen- tot ten hoogste het betreffende deel van vorenbedoelde bedrag. Atelier Sjoerd Didden bv is niet aansprakelijk voor opgetreden schade van welke aard ook, uit hoofde van door Atelier Sjoerd Didden bv niet behoorlijk geleverde zaken en / of diensten. Opdrachtgever is aansprakelijk jegens derden voor alle schade, ontstaan door of in verband met het gebruik van de geleverde of gehuurde zaken en vrijwaart Atelier Sjoerd Didden bv ter zake. Atelier Sjoerd Didden bv is niet aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens transport door derden. Atelier Sjoerd Didden bv is verantwoordelijk noch voor de gevolgen van fouten in modellen of materialen die door de opdrachtgever zijn verstrekt, noch voor de gevolgen van moeilijkheden, optredende bij gebruik, be- of verwerking van door Atelier Sjoerd Didden bv geleverde, door de opdrachtgever goedgekeurde zaken. De opdrachtgever zal in geen geval enige aanspraak tegen Atelier Sjoerd Didden bv kunnen doen gelden nadat de opdrachtgever een gedeelte van het geleverde ofwel in gebruik genomen heeft, be- of verwerkt, in gebruik heeft doen nemen, ofwel aan derden heeft doorgeleverd.

Credits
Atelier Sjoerd Didden bv is bij alle opdrachten gerechtigd te bedingen dat naamsvermelding (credit) van Atelier Sjoerd Didden bv plaats vindt bij het gebruik en publicatie in welke vorm ook van de geleverde diensten/zaken. Atelier Sjoerd Didden bv stelt de voorwaarden of en op welke wijze zijn naamsvermelding bij het vertonen / verspreiden / verveelvoudigen van de geleverde zaken/ diensten, zal geschieden. Opdrachtgever is niet gerechtigd zonder overeenstemming met Atelier Sjoerd Didden bv over de wijze van naamsvermelding te hebben bereikt de geleverde
diensten/zaken te gebruiken / publiceren / verveelvoudigen.

Klachten van derden
Atelier Sjoerd Didden bv is niet aansprakelijk voor klachten van derden met betrekking tot publicaties / openbaarmakingen waarin geleverde zaken worden getoond.

Geschillen
Op alle geschillen tussen partijen is het nederlandse recht van toepassing ongeacht de nationaliteit of plaats van vestiging van opdrachtgever en ongeacht de plaats waar de opdracht dient te worden uitgevoerd/zaken dienen te worden geleverd. Alle uit de overeenkomst voortvloeiende geschillen zullen uitsluitend worden onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter te Rotterdam.

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam.